Stap 2: Zorgvraag formuleren

Stap 2: Zorgvraag formuleren

In stap 2 wordt het diagnostisch proces doorlopen. Het gaat erom de gezondheidstoestand en de prognose te bepalen. De gezondheidstoestand bestaat uit een beschrijving van (problemen in) het functioneren van de cliënt en de daarop van invloed zijnde medische, externe en persoonlijke factoren. In een aantal gevallen is door een arts de medische diagnose reeds gesteld; de problemen in het functioneren en de externe en persoonlijke factoren die daarop van invloed zijn bepalen de functionaliteitsdiagnose.

Niet verwezen door een arts?

Als de cliënt niet is verwezen door een kno-arts of audiologisch centrum zal de audicien triage uitvoeren volgens de richtlijnen van de vigerende NOAH-veldnorm.

Hiertoe verricht de audicien:

  • Audiometrische triage op basis van toonaudiometrie (lucht- en beengeleiding of luchtgeleiding) en spraakaudiometrie

  • Otoscopische triage op basis van otoscopie

  • Psychosociale triage op basis van een vragenlijst die is samengesteld uit enkele triage-vragen

Schematische weergave van verwijsmogelijkheden

Bron: naar Pilot Hoorhulpmiddelenprotocol 2.0” (Soede, Brons en Dreschler, 29-5-2015)

Verwijzing soms noodzakelijk

De uitkomsten van de triage leiden volgens elders beschreven richtlijnen tot een uitslag pluis/niet-pluis voor elk van de drie onderdelen. Op basis van de pluis/niet-pluis uitkomsten van de triage wordt besloten tot verwijzing van de cliënt naar een kno-arts of een audiologisch centrum, indien noodzakelijk. In dat geval wordt het protocol bij de audicien pas vervolgd na consultatie van de kno-arts en/of het audiologisch centrum.

Informatieverstrekking aan de klant

Als de triage aangeeft dat de cliënt bij de audicien kan blijven gaat de audicien verder met een (aanvullende) anamnese en eventueel (aanvullend) onderzoek. Zodra duidelijk wordt dat de cliënt verder begeleid wordt door de audicien, wordt de klant geïnformeerd over de hoortoestellen én overige hoorhulpmiddelen. De inhoud van de informatie is voor alle aanbieders gelijk (zie bijlage 2), https://drive.google.com/file/d/13KI-cEIV9eE7M-09HWJvZcQ0AK6r4yE2/view

De wijze waarop deze informatie aan de klant verstrekt wordt kan per audicien verschillen. Het is niet noodzakelijk dat de bijlage 2 precies in deze vorm wordt gebruikt. Wel is het belangrijk dat de tekst van bijlage 2 door de klant kan worden gelezen.

Formuleren zorgvraag

Bij het formuleren van de zorgvraag gaat het er om:

  • dat het voor de cliënt helder wordt wat zijn zorgvraag is,

  • dat hij weet wat de medische / verwijsdiagnose is,

  • dat hij weet wat de prognose is

  • dat hij weet bij welke cliëntenorganisaties hij desgewenst terecht kan voor informatie en ondersteuning.

Belangrijk is ook dat tijdens deze stap de cliënt en de zorgdeskundige zicht krijgen op de eisen, wensen en verwachtingen van de cliënt in het algemeen.

Het belang van het zelf kunnen uitvoeren van een activiteit hangt af van de situatie van de cliënt. Daarbij gaat het zowel om de gezinssituatie als om bijvoorbeeld de werksituatie (sommige activiteiten [bijv. het spreken in het openbaar, of overleggen met grote groepen] kunnen van cruciaal belang zijn in het kader van een baan).

In het kader van de gezinssituatie kan het relevant zijn om niet alleen de cliënt te bevragen (welke activiteiten en externe factoren zijn voor hem relevant) maar ook de (mantel)zorger c.q. andere gezinsleden.

HOORvragenlijst

De auditieve beperkingen worden in kaart gebracht met de HOORvragenlijst (zie bijlage 3 bij het Hoorprotocol: . https://drive.google.com/file/d/17YTbwSkJqKM1z4cWwH2Mw0fIViu-gphj/view ).

Deze HOORvragenlijst bestaat uit verschillende delen. Het bekendste deel is wel de ‘Amsterdamse Vragenlijst’, onwikkeld door de VU. SPHHM heeft een licenteie verkregen voor het gebruik van deze vragenlijst door de audiciens. De vragenlijst is de uitkomst van een al veel langere studie. Ter illustratie vindt u hier een artikel: https://www.researchgate.net/publication/14372691_Factors_in_Subjective_Hearing_Disability

Invullen van de HOORvragenlijst

  1. wordt door de cliënt zoveel mogelijk zelfstandig ingevuld;

  2. wordt indien gewenst thuis en in samenspraak met mensen in zijn persoonlijke omgeving ingevuld;

  3. Wordt, Indien er hulp van derden vereist is, ingevuld zonder beïnvloeding door de audicien.

Aan het eind van de vragenlijst verklaart de klant de vragenlijst naar waarheid en zelfstandig in te hebben gevuld. Bij nieuwe hoortoestelgebruikers beschrijft de vragenlijst de situatie zonder hoortoestellen; bij herhaal-aanmetingen beschrijft de vragenlijst de situatie met het huidige hoortoestel cq. de huidige hoortoestellen. De antwoorden op de HOORvragenlijst leiden tot een indeling in een voorlopige categorie.

De HOORvragenlijst geeft een betrouwbaar beeld van de beperkingen in een aantal algemene maar vaste situaties. Voor de individuele cliënt kunnen algemene situaties minder relevant zijn en kan de zorgvraag bestaan uit eisen en wensen tot verbetering in zeer specifieke situaties voor betrokkene.

Deze worden in kaart gebracht door de audicien in een gesprek volgens de COSI methode, zie stap 3.

De individuele zorgvraag bepaalt mede de compensatiebehoefte van de cliënt en daarmee de gewenste of noodzakelijk complexiteit van het hoorhulpmiddel. Het is daarom belangrijk om tijdens de anamnese inzicht te krijgen in de eisen, wensen en verwachtingen van de cliënt in het algemeen. De audicien moet te weten komen wat de cliënt wil, nu en in de (nabije) toekomst, en wat voor hem van belang is. Ook hierbij kan het relevant zijn om de mantel(zorger) / andere gezinsleden te bevragen. (De eisen, wensen en verwachtingen ten aanzien van specifieke hoorhulpmiddelen komen bij stap 3 aan bod.)

De uitkomsten van de triage worden vastgelegd, zie het indicatieformat (bijlage 1 bij het Hoorprotocol). https://drive.google.com/file/d/1X0QSP0b_Fp725D-XUjghJIbqvHl8O-OR/view (Deze gegevens behoeven niet persé op dit formulier te worden vastgelegd. De audicien moet de gegevens zoals opgenomen op Bijlage 1 wel uit zijn werksystemen desgevraagd kunnen reproduceren.)